Elektrody wykorzystywane do badań EEG - elektroencefalografii

Zapraszamy do naszego sklepu!

Skontaktuj się z nami przez telefon lub e-mail:

Telefon: +48 22 813 37 01
enpol|enpol-ltd.pl| |E-mail: enpol|enpol-ltd.pl

Podstawowym elementem budowy są elektrody pomiarowe, które stanowią przetworniki rejestrowanego sygnału. W tym przypadku przetwarzają prąd jonowy pochodzący od organizmu na prąd elektronowy.

W elektroencefalografii klasycznej najczęściej wykorzystywanymi elektrodami są elektrody powierzchniowe. Ze względu na to, iż elektrody są przetwornikami dwóch rodzajów przewodnictw (jonowego i elektronowego), na styku powstaje kontaktowa różnica potencjałów, w wyniku czego elektrody oddają jony metalu i uzyskują wolne elektrony.

„Z chemicznego punktu widzenia jest to zwykła równowaga chemiczna. Z elektrycznego punktu widzenia każdy styk metalu z elektrolitem jest półogniwem, gdyż metal – na skutek prężności roztwórczej jonów – wykazuje tendencję do oddawania swych kationów do roztworu. Prężność roztwórcza, charakteryzuje miarę łatwości oderwania elektronu walencyjnego, ma znacznie mniejsza wartość dla metali szlachetnych: Au, Pt, dlatego występują one na końcu szeregu elektroujemności. Zjawiskiem o przeciwnym skutku jest różnica stężeń kationów w roztworze i w metalu, wywołująca ciśnienie osmotyczne wtłaczające kationy w głąb sieci krystalicznej metalu. W wyniku współistnienia tych dwóch procesów, na styku metalu i elektrolitu ustala się różnica potencjałów zwana potencjałem elektrody. Istnienie dodatkowego źródła napięcia o trudnych do określenia własnościach jest przyczyną, dla której różnica potencjałów pomiędzy dwoma punktami powierzchni organizmu nie może być przybliżona różnicą potencjałów między dwiema elektrodami pomiarowymi” [1]

Z powyższych przyczyn w elektroencefalografii stosuje się tzw. elektrody odwracalne II rodzaju posiadające stały potencjał kontaktowy, wykonane z srebra –chlorku srebra (Ag-AgCl).

„Zawdzięczają one tę cechę reakcji chemicznej na styku metal-elektrolit, której produktem jest trudno rozpuszczalna sól metalu (chlorek srebra, chlorek rtęci itp.)” [1]

Ze względu na sposób aplikacji elektrod wykorzystywanych w elektroencefalografii rozróżniamy elektrody:

- elektrody stykowe o średnicy około 5 mm  (grzybkowe), mocowane na skórze pacjenta za pomocą specjalnego czepka – najczęściej stosowane ;

 

Rysunek 8. Elektrody grzybkowe

Źródło: [20]

- elektrody miseczkowe przyklejane do głowy pacjenta za pomocą specjalnej pasty klejącej charakteryzującej się bardzo dobrą przewodnością elektryczną lub za pomocą specjalnego czepka – charakteryzują się dobrym przyleganiem i stabilnością na skórze pacjenta;

Rysunek 9. Elektrody miseczkowe do mocowania za pomocą pasty klejącej.

Źródło: [20]

-elektrody igłowe – wkłuwane w skórę.

Do pomiarów długoczasowych wykorzystuje się elektrody miseczkowe ze względu na ich dobre mocowanie do skóry pacjenta i stałych warunków przewodzenia wynikających z niewysychania wykorzystywanych past klejących.

Elektrody są połączone ze stopniem wejściowym aparatu za pomocą przewodów. Przewody zbudowane są z plecionych cienkich drucików miedzianych, pokrytych elastyczną izolacją zabezpieczającą przewody przed czynnikami zewnętrznymi powodującymi korozję oraz zapewniać odpowiednią elastyczność przewodu, aby nie przemieszczał elektrod umiejscowionych na głowie pacjenta. Zazwyczaj przewody elektrodowe EEG nie są ekranowane.

Technika rejestracji i przeprowadzania badań EEG

Badania elektroencefalograficzne przeprowadza się na stacjonarnych aparatach lub przenośnych do monitorowania czynności elektrycznej mózgu zwanymi holterami EEG.

Rejestracja za pomocą stacjonarnej aparatury EEG przeprowadzana jest w pracowniach szpitalnych. Najbardziej rozpowszechnioną metodą jest rejestrowanie sygnałów za pomocą elektrod powierzchniowych mocowanych na głowie pacjenta. Elektrody do rejestracji mają średnicę w granicach 5 – 10 mm, dopasowane kształtem i wielkością do czaszki. Jak wcześniej wspomniano stosuje się głównie elektrody grzybkowe i miseczkowe.

 

 

Rysunek 10. Elektrody grzybkowe.

Źródło: [21]

 

 

 

  1. (b)

 

 
   

 

 

 

 

Rysunek 11. Elektrody: uszne (a), klamrowe (b) .

Źródło: [21]

1.

 

2.

 

3.

 

Rysunek 12. Typy elektrod miseczkowych: 1. Forma stemplowa, 2.forma odlewana3. siatka.

Źródło: [21]

 

 

Rysunek 13. Elektrody dyskowe.

Źródło: [21]

Elektrody grzybkowe mocowane są na głowie pacjenta za pomocą gumowego czepka, natomiast elektrody miseczkowe przyklejane są przy użyciu past klejąco- przewodzących, obojętnych dla skóry. Głównymi składnikami past do EEG są:

- woda

- gliceryna

- chlorek potasu

- chlorek sodu

- metyloparaben

- węglan wapnia

- polyoxethylen

 

 

Rysunek 14. Czepek gumowy służący do mocowania elektrod grzybkowych.

Źródło: [21]

Innym środkiem do mocowania elektrod wykorzystywanych w medycynie jest kolodium. „Kolodium, zwane także kolodionem jest 4 %-owym roztworem koloksyliny (czyli pyroksyliny, bawełny strzelniczej, azotanu celulozy, nitrocelulozy) w mieszaninie 12 cz. etanolu 760 g / l oraz 84 cz. eteru dietylowego. Nazwa pochodzi od greckich słów kollōdēs – lepki oraz kólla – klej.” [28]

Przed przystąpieniem do zakładania elektrod należy dokładnie oczyścić skórę głowy pacjenta oraz pozbyć się z jej powierzchni zrogowaciałego naskórka.

Rozmieszczenie elektrod na głowie jest znormalizowane. Zgodnie z zaleceniem Międzynarodowej Federacji Elektroencefalografii i Neurofizjologii Klinicznej elektrody w trakcie badania EEG powinny być rozmieszczone według międzynarodowego standardu „10-20”. System ten przewiduje połączenie 19 elektrod na czaszce i 2 elektrod usznych. W współczesnej aparaturze medycznej jest możliwość stosowania większej ilości elektrod oraz ustawienie różnych montaży – przyporządkowań punktom pomiarowym na powierzchni czaski torów sygnałów rejestratora dzięki czemu możemy skupić się na poszczególnych odprowadzeniach, co ułatwia i skraca czas badania.

 

 

 

Rysunek 15. Międzynarodowy układ 10-20 rozmieszczenia i nazewnictwa 21 elektrod na czaszce. Numery parzyste znajdują się z prawej strony, numery nieparzyste z lewej, Z (zero) – po środku. Litery oznaczają płaty mózgu – F (frontal, czołowy), Fp (Frontal polar, czołowy biegunowy) T (temporal, skroniowy), P (parietal, ciemieniowy), O (occipital, potyliczny), C (central,centralny).

Źródło: [18]

 

 

 

Rysunek 16. Układ rozszerzony – elektrody w odstępie 10%. W systemie tym, cztery elektrody mają inne nazwy niż w systemie 10-20. Elektrody te zaznaczone są na czarno (T7, T8, P7, i P8).

Źródło: [18]

„Położenie elektrod jest zdefiniowane względem punktów charakterystycznych czaszki. Pozwala to na zachowanie proporcjonalnego rozmieszczenia elektrod, niezależnie od wielkości czaszki i umożliwia porównywanie elektroencefalogramów różnych pacjentów. Powtarzalne rozmieszczenie elektrod jest też istotne przy porównywaniu elektroencefalogramów zarejestrowanych w pewnych odstępach czasu u jednego pacjenta. System "10-20" opisuje rozmieszczenie 21 standartowych elektrod, został jednak zaprojektowany w ten sposób, że umożliwia jednoznaczne rozmieszczenie większej liczby elektrod. Ułożenie elektrod wynika z przestrzennego podziału mózgu w trzech płaszczyznach: strzałkowej, czołowej i linii obwodowej czaszki, z zachowaniem odległości wynoszącej 10 lub 20% (stąd nazwa) maksymalnej długości między określonymi punktami znamiennymi głowy. Tego typu układ, obejmuje więc wszystkie obszary mózgu. Elektrody o numerach nieparzystych leżą na lewej półkuli głowy, parzyste po prawej. Litery opisują elektrody według anatomicznych obszarów czaszki ( Fp – przedczołowe, F - czołowe, C - centralne, T - skroniowe, P- ciemieniowe, O - potyliczne, S - uszne). Numeracja jest rosnąca od środka głowy z pominięciem pewnych liczb. Te brakujące liczby to właśnie miejsca na umieszczenie dodatkowych elektrod w razie potrzeby przeprowadzenia niestandardowego badania.”

[30]

W elektroencefalografii stosowane są dwa typy odprowadzeń:

- jednobiegunowe

- dwubiegunowe

Odprowadzenia jednobiegunowe rejestrują potencjał występujący miedzy elektrodą aktywną, a elektrodą referencyjną (nieaktywną), umiejscowioną w miejscu najmniej aktywnym elektrycznie. Najczęściej wykorzystywanymi elektrodami referencyjnymi są elektrody uszne umiejscowione na płatkach uszów, elektroda zamocowana nad wyrostkiem 7 kręgu szyjnego lub elektroda podbródkowa.

 

Rysunek 17. Montaż z odprowadzeniami jednobiegunowymi z usznymi elektrodami odniesienia.

Źródło: Opracowanie własne

W obecnej chwili najczęściej stosuje się jako elektrodę referencyjną sygnał uśrednionej elektrody Goldmana, „tj. punktu, którego potencjał tworzony jest sztucznie w rezultacie uśrednienia potencjałów wszystkich elektrod czaszkowych na rezystorach o wartości 200kΩ” [1]

 

Rysunek 18. Montaż z odprowadzeniami jednobiegunowymi z uśrednioną elektrodą odniesienia.

Źródło: Opracowanie własne

Odprowadzenia dwubiegunowe rejestrują różnicę potencjałów miedzy dwoma wybranymi elektrodami np. FP1-F7, FP2-F8 itd. Wykorzystanie odprowadzeń dwubiegunowych umożliwia tworzenie bardziej złożonych montaży wykorzystywanych w różnych celach diagnostycznych. Najczęściej stosowanymi połączeniami dwubiegunowymi są połączenia podłużne i poprzeczne.

 

 

Rysunek 19. Montaż poprzeczny z odprowadzeniami

Źródło: Opracowanie własne

 

 

Rysunek 20. Montaż podłużny z odprowadzeniami dwubiegunowymi

Źródło: Opracowanie własne

Tok postępowania w trakcie przeprowadzania pediatrycznych badań EEG jest analogiczny jak w przypadku innych badań elektrodiagnostycznych. Na początku należy przygotować odpowiednio pacjenta. Należy wyczyścić skórę w miejscach, w których nakładane będą elektrody. Po czym nakładamy elektrody na głowę pacjenta według określonego schematu. Kolejnym krokiem jest włączenie aparatury EEG i sprawdzenie impedancji elektrod. Obecnie większość aparatów EEG ma wbudowany układ automatycznego mierzenia impedancji elektrod. Impedancja elektrod nie powinna przekraczać 10 kΩ.

W trakcie badania rejestrujemy aktywność spontaniczną mózgu i jej zmiany na określone testy funkcjonalne. Przeprowadza się zapis spoczynkowy – pacjent leży bezwładnie na kozetce z zamkniętymi oczami spokojnie oddychając.

Kolejnym etapem jest rejestracja aktywności podczas otwartych i zamkniętych oczu. Następnym wykonywanym testem funkcjonalnym jest fotostymulacja pacjenta i rejestracja sygnałów EEG podczas stymulacji błyskowej. Pacjent ma zamknięte oczy, lampą oświetlane są oczy pacjenta z odpowiednio dobranymi częstotliwościami błysków zaczynając zazwyczaj od częstotliwości 1 Hz a kończąc na około 30 Hz. Stymulacja błyskowa ma za zadanie wyeliminować u pacjenta podejrzenie ataków epileptycznych i epileptycznopodobnych.

Następnym testem funkcjonalnym jest hiperwentylacja. Pacjent przez określony czas z zamkniętymi oczami głęboko oddycha, zachowując głęboki oddech nawet w momencie zauważenia u siebie zachwiań świadomości. Badanie kończone jest zapisem spoczynkowym.

Obecnie coraz bardziej rozpowszechnionym rodzajem badań EEG jest badanie VideoEEG – po za rejestracją aktywności elektrycznej mózgu, pacjent jest nagrywany za pomocą kamery video. Obraz z kamery i przebiegi EEG są skorelowane czasowo. Badanie takie ułatwia lekarzowi opis i umożliwia obserwowanie reakcji pacjenta na poszczególne bodźce.

Przeprowadza się także badania pacjenta po nieprzespanej nocy, jak i podczas snu.

Innymi rodzajami badań EEG wykonywanych w pracowniach są badania potencjałów wywołanych słuchowych, wzrokowych oraz somatosensorycznych. Monitorowanie EEG pacjenta jest przeprowadzane w okresie 24 godzinnym. Dzięki zastosowaniu przenośnych, zasilanych bateryjnie aparatów EEG jest możliwość rejestracji aktywności elektrycznej mózgu pacjenta podczas normalnego funkcjonowania podczas doby. Dzięki zastosowaniu takiej metody badań lekarz posiada obraz długotrwałych zapisów EEG, co umożliwia wykluczenie aktywności patologicznych, towarzyszących takim chorobom jak padaczka, napady epilepsyjne, zaburzenia snu a w razie ich wystąpienia odpowiednie postawienie diagnozy.

Analiza przebiegów EEG

Zapis EEG jest reprezentacją skomplikowanego sygnału zmiennego w czasie
i przestrzeni. U zdrowego człowieka zauważono pewne prawidłowości zachodzące
w sygnale EEG. Sygnał ten jest powtarzalny dla pewnych stanów umysłowych
i emocjonalnych.  Sygnały elektroencefalograficzne mają częstotliwość dochodzącą do 100 Hz i amplitudę w zakresie od pojedynczych  do kilkuset µV.

Zapisy EEG składają się z wielu częstotliwości nakładających się na siebie fal. Inaczej interpretowanych przez lekarza neurologa i inżyniera np. fala która dla neurologa ma  częstotliwość 6 Hz, dla inżyniera będzie miała widmo o częstotliwości podstawowej 6 Hz i częstotliwościach składowych, które neurolog nazwie ostrością lub gładkością przebiegu.

Rysunek 21.  Prawidłowy zapis EEG.

Źródło: [29]

W celu uproszczenia analizy sygnałów EEG, wyróżniono tzw. rytmy fal charakteryzujące się określoną częstotliwością i amplitudą. Dla celów diagnostycznych wyróżniamy rytmy:

- alfa, częstotliwość między 8 – 13 Hz o amplitudzie 50-150 µV, jest podstawowym rytmem prawidłowego EEG, najbardziej widoczny gdy pacjent jest rozluźniony i pozostaje w stanie czuwania z zamkniętymi oczami. Ważną cechą rytmu alfa jest jego zanikanie po otwarciu oczu i ponowne pojawienie po zamknięciu. Największe amplitudy rejestruje się dla odprowadzeń potylicznych.

Rysunek 22.  Prawidłowy zapis EEG –fale alfa .

Źródło: [29]

- beta, częstotliwość od 14 Hz o amplitudzie 10-16 µV. Występują w zapisie u każdego pacjenta, ich brak może świadczyć o patologii. Ich występowanie jest niezależne od zamkniętych czy otwartych oczu. Najbardziej widoczne w okolicach czołowo centralnych.

Rysunek 23.  Prawidłowy zapis EEG –fale beta.

Źródło: [29]

- theta, częstotliwość między 4-7 Hz o amplitudzie 50-100 µV, występują w stanie czuwania, najbardziej widoczne w odprowadzeniach z linii środkowej i odprowadzeniach skroniowych. W prawidłowym zapisie podczas czuwania fal theta jest stosunkowo niewiele, ale ale ich występowanie powinno być symetryczne.

Rysunek 24.  Prawidłowy zapis EEG –fale theta.

Źródło: [29]

- delta, częstotliwość mniejsza od 4 Hz o amplitudzie 100-200 µV . Fale delta nie występują w prawidłowym zapisie EEG w stanie czuwania. Występowanie fal delta zawsze oznacza dysfunkcję mózgu.

Rysunek 25.  Prawidłowy zapis EEG –fale delta.

Źródło: [29]

- Mu, częstotliwość 7-11 Hz o amplitudzie 50 – 150 µV, fale fizjologiczne występujące w prawidłowym zapisie EEG. Najbardziej widoczne w odprowadzeniach centralnych, znad kory ruchowej mózgu. Nie musi występować symetrycznie lub synchronicznie.

- gamma częstotliwość powyżej 40 Hz, rytm gamma towarzyszy działaniu i funkcjom motorycznym;

Rysunek 26.  Prawidłowy zapis EEG – fale gamma

Źródło: [29]

2.5 Artefakty i ich usuwanie

            Głównym problemem podczas rejestracji sygnałów EEG są powstające artefakty na tle prawidłowego zapisu elektroencefalograficznego. Nierzadko rozróżnienie ich jest trudne, co determinuje takie skonstruowanie aparatury pomiarowej, aby zminimalizować wpływ zakłóceń na zapis EEG.

Rozróżniamy artefakty techniczne pochodzące od sposobu działania aparatury, wykonania badania itd. oraz artefakty fizjologiczne pochodzące od pacjenta.

Artefakty techniczne w badaniach EEG

Głównym artefaktem technicznym są zakłócenia pochodzące od sieci energetycznej. Ich oddziaływanie na zapis EEG jest znaczny ponieważ częstotliwość tych zakłóceń wynosi 50 Hz i znajdują się w paśmie pomiarowym EEG. Wszystkie urządzenia lub przewody zasilane z sieci energetycznej generują wokół siebie zmienne pole elektromagnetyczne, które indukuje prądy w nieekranowanych elementach aparatury pomiarowej, np. na przewodach doprowadzających sygnał od elektrod do wzmacniaczy. Usunięcia tego artefaktu dokonuje się za pomocą filtrów pasmowo zaporowych 50 Hz lub stosując odpowiednie uziemienie pacjenta, ekranowanie przewodów i aparatury oraz dobierając odpowiedni opór elektrod. Zbyt duży opór elektrod również powoduje artefakty. Wyrażają się one zmniejszeniem amplitudy odbieranych sygnałów oraz występowaniem w odpowiednim odprowadzeniu artefaktów z sieci 50 Hz. W celu eliminowania tego artefaktu wykorzystuje się elektrody wykonane z odpowiedniego materiału, pasty przewodzące oraz specjalne żele do czyszczenia skóry. Impedancja między elektrodą a skóra nie powinna przekraczać 10 kΩ. Źródłem artefaktów jest także przemieszczanie się elektrod względem skóry pacjenta, które może nastąpić na skutek ruchu pacjenta lub aparatury pomiarowej. Aby uniemożliwić przemieszczania się elektrod stosujemy pasty klejące do mocowania elektrod miseczkowych lub specjalnych czepków elektrodowych. Każde nawet minimalne uszkodzenie aparatury pomiarowej, elektrod, przewodów może wprowadzać zakłócenia do rejestrowanego sygnału. Innymi przyczynami artefaktów mogą być drgania, sieć radiowa czy zmienne pola elektromagnetyczne z indukowanych przewodów wysokiego napięcia, trakcji kolejowej itp. Dlatego też pomieszczenie, w którym wykonywane będą badania EEG powinno być ciche, niezbyt jasne, klimatyzowane aby uniknąć artefaktów wynikających z pocenia się badanego. Powinno być oddalone jak najdalej to możliwe od przewodów sieciowych wysokiego napięcia, diatermii czy nadajników radiowych.

Bardzo ważnym aspektem jest odpowiednie przygotowanie pacjenta oraz jak największa staranność podczas montażu elektrod i wykonywania badania.

Artefakty fizjologiczne w badaniach EEG

Potencjały mięśniowe – najczęściej występujące artefakty fizjologiczne w sygnale EEG. Dlatego też pacjent podczas badania powinien znajdować się w wygodnej pozycji, być rozluźniony, niczym nieskrępowany. Elektrody czy czepek powinny wywierać odpowiedni nacisk na skórę pacjenta, aby nie powodowały bólu.

Artefakty mrugania, wynikające z mrugania powiekami oczu. Wysokonapięciowe, występują głównie w odprowadzeniach czołowych.

Artefakty spowodowane ruchem gałek ocznych. Możemy zapobiegać przez informowanie pacjenta, aby starał się nie poruszać oczami.

Artefakty z tętna, należy umieszczać elektrody jak najdalej od tętnic występujących na głowie

Artefakty oddechowe, zgodne z rytmem oddychania. Łatwe do rozpoznania przez analizującego przebieg EEG.

Zakłócenia wynikające z nadmiernego pocenia się pacjenta, artefakty o wysokiej częstotliwości i małej amplitudzie, nałożone na wysokonapięciowe nieregularne potencjały wolne. Osuszenie skóry głowy spirytusem usuwa artefakt.

            Nie są to wszystkie występujące artefakty, może być ich znacznie wiele, np. chociażby dotykanie pacjenta czy szumy, hałas mogą powodować zakłócenia podczas rejestracji, dlatego też ważne jest odpowiednie przygotowanie oraz doświadczenie osoby wykonującej badanie. [6]