Kolejne badanie kliniczne z udziałem naszej leczniczej komory hiperbarycznej OMEGA

Kolejne badanie kliniczne z udziałem naszej leczniczej komory hiperbarycznej OMEGA Jesteśmy dumni, że nasze medyczne komory hiperbaryczne mają wkład w naukę! DZIĘKI!!! Ocena skuteczności różnych metod leczenia tlenem hiperbarycznym u pacjentów z nagłym niedosłuchem zmysłowo-nerwowym Paweł Rozbicki, Konceptualizacja, Metodologia, Analiza formalna, Śledztwo, Zasoby, Kuracja danych, Pisanie – wersja oryginalna, Administracja projektem,1,* Jacek Usowski, Konceptualizacja, Metodologia, Walidacja, Śledztwo, Zasoby, Kuracja danych, Pisanie – wersja oryginalna,1 Sandra Krzywdzińska, Konceptualizacja, Śledztwo, Pisanie – wersja oryginalna,1 Dariusz Jurkiewicz, Konceptualizacja, Metodologia, Walidacja, Śledztwo, Zasoby, Pisanie – recenzja i redakcja, Nadzór,1 i Jacek Siewiera, Konceptualizacja, Metodologia, Walidacja, Pisanie – recenzja i redakcja , Nadzór 2 George K. Psillas, redaktor akademicki Wyniki PTA były kluczowymi zmiennymi branymi pod uwagę przy diagnozie SSNHL. Badania przeprowadzono przy użyciu audiometru Interacoustics AC40 dla częstotliwości [Hz] dla przewodnictwa powietrznego (AC) (125, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000) i przewodnictwa kostnego (BC) ( 125, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000). Aby zapobiec wpływowi ucha niepoddawanego badaniu na wyniki, w badaniu zastosowano maskowanie tonów. Analizę statystyczną przeprowadzono wyłącznie dla BC, biorąc pod uwagę charakter SSNHL. Ponieważ PTA ma charakter subiektywny, jego wynik jako jedynej zmiennej był potencjalnie obciążony. Pacjenci ze zdiagnozowanym SSNHL byli leczeni schematami ST. Szczegóły dotyczące stosowanej farmakoterapii można znaleźć we wcześniejszej pracy naszego zespołu [22]. Pacjentów poddano HBOT według następującego protokołu: ucisk do 2,5 ATA, całkowity czas ucisku/dekompresji: 10 min (0,025 m/s), natlenienie 3 x 20 min przy 100% jako czynniku oddechowym i przerwy tlenowe 2 x 5 min wykonywane rutynowo aby zapobiec toksycznemu działaniu na płuca. Podczas HBOT w komorze znajdował się członek personelu medycznego (pielęgniarka, lekarz lub ratownik medyczny). Cykle HBOT prowadzono codziennie, raz dziennie. Kompresję podczas terapii hiperbarycznej wykonywano urządzeniem BAROXHBO. Biorąc pod uwagę wcześniejsze doświadczenia instytutu, większość pacjentów przeszła 15 cykli (1 cykl odpowiada 1 dniu) HBOT. Do analizy statystycznej pacjentów podzielono na podgrupy ze względu na opóźnienie wdrożenia HBOT (<5 dni, 5–10 dni, >10 dni) oraz liczbę cykli/czas trwania HBOT (<15 cykli, 15 cykli, >15 cykli ). Po rozpoczęciu HBOT pacjenci byli poddawani monitorującemu badaniu słuchu. Dane dotyczące ww. zmiennych zaczerpnięto z dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Klinice Medycyny Hiperbarycznej i Klinice Otolaryngologii Oddziału Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej WIM – Państwowego Instytutu Badawczego.