Serwis medycznych komór hiperbarycznych

Przeglądy serwisowe komór hiperbarycznych

Przeglądy serwisowe komór hiperbarycznych

Przegląd komory hiperbarycznej wykonywany jest na miejscu jej użytkowania i obejmuje testy fukncjonalne oraz sprawdzenie kilkudziesięciu parametrów pracy zgodnie z wymaganiami producentów i obowiązujących norm oraz wytycznych towarzyst hiperbarycznych.

Wykwalifikowana i certyfikowana kadra (inżynierowie, technicy) sprawdza wszelkie elementy i dokonuje ich analizy w celu zapewnienia prawidłowej pracy, dodatkowo sprawdzane są parametry wyposażenia i gazów oddechowych.

Przeglądy wykonywane są w celu zapewnienienia ciągłości pracy komory hiperbarycznej, bezpieczeństwa i co najważniejsze najwyższej jakości terapii.

Standardowy przegląd składa się z kilkunastu etapów od testów funkcjonalnych każdego z podespołów przez kalibracje aż do testów laboratoryjnych i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych i medycznych np. czytości powietrza oddechowego zgodnie z normą PN EN 12021, bezpieczeństwa urządzeń medycznych zgodnie z PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 62353, testów ciśnieniowych przy udziale Urzędu DOzoru Technicznego lub Wojskowego Dozoru technicznego, testów zaworów bezpieczeństwa i zbiorników ciśnieniowych.

 

Rocznie wykonujemy kikanaście przeglądów a naszemu serwisowi zaufało już kikadziesiąt szpitali, jednostek publicznych i prywatnych oraz wykonujemy kilkanaście testów jakości powietrza oddechowego zgodnie z normą EN12021.

 

Pomiar czystości powietrza oddechowego

Jakość powietrza sprężonego (oddechowego) dla komór hiperbarycznych jest opisana w normie PN-EN 12021: Sprzęt ochrony układu oddechowego – sprężone powietrze do aparatów oddechowych.

W Europie jakość sprzętu do ochrony układu oddechowego jest regulowana w ramach dyrektyw 89/686/EWG, 93/68/EWG, 93/95/EWG, 96/58/WE. Sprzęt ten wymaga znakowania CE. W Polsce wymienione dyrektywy wdraża Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 80, poz. 725). W USA natomiast powietrze w zakładzie musi być zgodne z wymogami klasy D, według amerykańskiego Stowarzyszenia Sprężonych Gazów, przepisy OSHA CFR 29-1910.134.

Naszym zadaniem jako profesjonalnego serwisu jest zadbanie aby Państwa instalacja dystrybucji gazów oddechowych (powietrza) spełniła wszelkie wymagania i normy a Państwo oraz Pacjenci mogli bezpiecznie korzystać z terapii hiperbarycznej w Państwa placówce.

 

Serwis urzadzeń medycznych i serwis komór hiperbarycznych

W sprawach dotyczących wszelkich aspektów technicznych prosimy o kontakt z Działem Serwisu, w którym można:

  • uzyskać pomoc dotyczącą obsługi sprzętu
  • złożyć zlecenie serwisowe
  • uzyskać informacje o stanie naprawy
  • uzyskać niezbędną dokumentację
  • wziąć udział w szkoleniach bezpieczeństwa oraz prawidłowej eksploatacji urządzeń

Przepisy prawne dotyczące serwisu

Informujemy, że od dnia 18 września 2010 r. obowiązuje Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych. Reguluje ona między innymi odpowiedzialność użytkowników wyrobów medycznych i nakłada na nas, i Państwa pewne obowiązki.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale 11 Ustawy o Wyrobach Medycznych wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i serwisowany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem. Użytkownik takiego wyrobu ma obowiązek przestrzegania instrukcji używania, jak i również przeprowadzania regularnych przeglądów technicznych, w tym również regularną wymianę części eksploatacyjnych (zgodnie z zaleceniami i wymogami producenta).

Dodatkowo ustawodawca zobowiązuje producenta, importera i dystrybutora sprzętu medycznego, do wyznaczenia podmiotu upoważnionego do przeprowadzania czynności serwisowych na terenie Polski. Podmiot ten musi posiadać niezbędną wiedzę, sprzęt i odpowiednio wyszkolony personel do fachowej instalacji, okresowych lub doraźnych: konserwacji, obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa.

Nasza firma jako profesjonalny podmiot wykonuje wszystkie te usługi i posiada wszelkie zezwolenia i autoryzacje producentów oraz certyfikowaną kadrę inżynierów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie