Strumień zimnej plazmy przyspiesza gojenie się ran

Zimna plazma została z powodzeniem zastosowana w kilku dziedzinach medycyny wymagających m.in. inaktywacji patogenów, funkcjonalizacji implantów czy zmiany aktywności komórkowej. Wcześniejsze badania dostarczyły dowodów na to, że osocze wspomaga gojenie się ran dzięki korzystnym mieszankom reaktywnych form i modulacji stanu zapalnego w komórkach i tkankach. Aby zbadać in vivo aktywność gojenia ran strumienia plazmy pod ciśnieniem atmosferycznym, zbadaliśmy skuteczność zimnej plazmy w regeneracji skóry w mysim modelu rany ucha pełnej grubości skóry. Przez 14 dni samice myszy otrzymywały codzienne leczenie osoczem. Analiza ilościowa za pomocą mikroskopii w świetle przechodzącym wykazała znacznie przyspieszoną reepitelializację rany w dniach 3–9 w porównaniu z nieleczonymi kontrolami. Zimna plazma in vitro zmieniła migrację keratynocytów i fibroblastów, podczas gdy oba typy komórek wykazywały znaczną stymulację, co skutkowało przyspieszonym zamykaniem luk w testach zarysowania. Ten efekt plazmy korelował z obniżeniem poziomu koneksyny 43 w połączeniu z luką, która jest uważana za ważną w regulacji gojenia się ran. Ponadto osocze indukowało głębokie zmiany w połączeniach przylegania i dynamice cytoszkieletu, na co wskazuje obniżenie poziomu E-kadheryny i kilku integryn, a także reorganizacja aktyny. Nasze wyniki teoretyzują, że zimna plazma jest korzystną opcją leczenia uzupełniającą istniejące terapie ran.

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/exd.13156